Algemene voorwaarden

1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van IZECUBE Media wordt gesloten.

2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van IZECUBE Media

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door IZECUBE Media gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door IZECUBE Media verrichtte handelingen met betrekking tot het ontwerpen en bouwen van websites.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met IZECUBE Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van IZECUBE Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en IZECUBE Media opgenomen wordt.

3. Aanbieding & Acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege IZECUBE Media gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door IZECUBE Media schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

2. Offertes en prijsopgave door IZECUBE Media blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door IZECUBE Media. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en IZECUBE Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. De opdrachtgever erkent onderlinge e-mailberichten, Whatsapp-berichten en Telegram-berichten als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat IZECUBE Media de door opdrachtgever ondertekende offerte/opdrachtbevestiging/contractformulier ontvangen heeft.

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Uitvoering van de overeenkomst

1. IZECUBE Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IZECUBE Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IZECUBE Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IZECUBE Media zijn verstrekt, heeft IZECUBE Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. IZECUBE Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IZECUBE Media is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IZECUBE Media kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan IZECUBE Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door IZECUBE Media of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart IZECUBE Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Duur en Beëindiging

1. Het ontwerpen van een nieuwe website door IZECUBE Media voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn.

2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen IZECUBE Media en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 12 maanden en wordt iedere 12 maanden stilzwijgend verlengd met 6 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

3. IZECUBE Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met IZECUBE Media overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

4. IZECUBE Media heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. IZECUBE Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

7. Levering en Leveringstijd

1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij IZECUBE Media

2. IZECUBE Media gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten, tenzij van tevoren anders aangegeven, en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt IZECUBE Media per afgesproken ontwerpfase een voorlopig ontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan IZECUBE Media. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het voorlopige ontwerp, gaat IZECUBE Media ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het voorlopige ontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het voorlopige ontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat IZECUBE Media over tot het voltooien van de ontwerpfase.

4. Mocht IZECUBE Media onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan IZECUBE Media alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij IZECUBE Media een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

5. Door IZECUBE Media gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze aan de opdrachtgever opgeleverd.

6. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

8. Overmacht

1. IZECUBE Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer IZECUBE Media als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal IZECUBE Media alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en IZECUBE Media geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door IZECUBE Media tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

3. IZECUBE Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop IZECUBE Media geen invloed kan uitoefenen.

9. Prijzen

1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. IZECUBE Media heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

1. Na ondertekening van de offerte/opdrachtbevestiging krijgt de offerte/opdrachtbevestiging de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en IZECUBE Media en is de opdrachtgever betalingsverplicht.

2. De opdrachtgever dient 50% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening

BE12967147801892 o.v.v. “Aanbetaling” en uw factuurnummer. IZECUBE Media houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De website komt op een tijdelijke plaats op internet te staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag of een schriftelijk afgesproken deel van het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. IZECUBE Media stuurt hiertoe eenmalig of maandelijks een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

4. In genoemde gevallen behoudt IZECUBE Media zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn  (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

6. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door IZECUBE Media een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

7. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door IZECUBE Media een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 50, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

8. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering IZECUBE Media hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

10. Indien IZECUBE Media abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal IZECUBE Media het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

11. Onderhoudscontracten

1. Deze voorwaarden gelden voor een eenjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.

2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies wat door IZECUBE Media vervaardigd is en niet door derden.

3. De opdrachtgever is verplicht een maandelijks bedrag van € 100,- over te maken aan IZECUBE Media waarmee de opdrachtgever recht heeft op 3 uur onderhoud per maand.

4. Overgebleven uren gaan alleen mee naar de direct daarop volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van € 55,-.

5. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door IZECUBE Media aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 3 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

6. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum.

12. Copyright

1. Al het door IZECUBE Media vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van IZECUBE Media niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door IZECUBE Media gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door IZECUBE Media vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij IZECUBE Media een contract is aangegaan.

2. Het eigendom van door IZECUBE Media verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij IZECUBE Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval IZECUBE Media hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is IZECUBE Media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

3. IZECUBE Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Aansprakelijkheid

1. Voor zover IZECUBE Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop IZECUBE Media weinig of geen invloed kan uitoefenen kan IZECUBE Media op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met IZECUBE Media het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met IZECUBE Media.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is IZECUBE Media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van IZECUBE Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. De opdrachtgever vrijwaart IZECUBE Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van IZECUBE Media.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. IZECUBE Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. IZECUBE Media is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. IZECUBE Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. IZECUBE Media wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan IZECUBE Media aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die IZECUBE Media mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan IZECUBE Media. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die IZECUBE Media daardoor lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. IZECUBE Media noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Reclamatie

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan IZECUBE Media, waarna IZECUBE Media deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan IZECUBE Media binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

16. Buitengebruikstelling

1. IZECUBE Media heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens IZECUBE Media niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. IZECUBE Media zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van IZECUBE Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door IZECUBE Media gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

17. Wijziging van de voorwaarden

1. IZECUBE Media behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IZECUBE Media en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van IZECUBE Media wordt gesloten.

2. Werk: alle voorstellen, offertes, prijsopgaves, adviezen, concepten, ideeën, (voice-over)-teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, storyboards, foto’s, films, afbeeldingen, animaties, muziek, geluidseffecten en alle andere werken in de zin van de Auteurswet die in het kader van de overeenkomst door IZECUBE Media zijn vervaardigd;

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van IZECUBE Media

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door IZECUBE Media gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door IZECUBE Media verrichtte handelingen met betrekking tot het ontwerpen, produceren en vervaardigen van afbeeldingen, video's, animaties en muziek.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met IZECUBE Media verklaart de opdrachtgever dat deze kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van IZECUBE Media en met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en IZECUBE Media opgenomen wordt.

3. Aanbieding & Acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege IZECUBE Media gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door IZECUBE Media schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

2. Offertes en prijsopgave door IZECUBE Media blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door IZECUBE Media. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en IZECUBE Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. De opdrachtgever erkent onderlinge e-mailberichten, Whatsapp-berichten en Telegram-berichten als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat IZECUBE Media de door opdrachtgever ondertekende offerte/opdrachtbevestiging/contractformulier ontvangen heeft.

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Uitvoering van de overeenkomst

1. IZECUBE Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IZECUBE Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IZECUBE Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IZECUBE Media zijn verstrekt, heeft IZECUBE Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. IZECUBE Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IZECUBE Media is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IZECUBE Media kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan IZECUBE Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door IZECUBE Media of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart IZECUBE Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Duur en Beëindiging

1. Het vervaardigen van het werk door IZECUBE Media voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop het werk klaar zal zijn.

2. IZECUBE Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met IZECUBE Media overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

3. IZECUBE Media heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

4. IZECUBE Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of verwijzingen naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, in het werk plaatst of wil plaatsen.

7. Levering en Leveringstijd

1. De benodigde gegevens, opnames, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij IZECUBE Media

2. IZECUBE Media gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, opnames, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten, tenzij van tevoren anders aangegeven, en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

3. Bij het vervaardigen van het werk maakt IZECUBE Media per afgesproken ontwerp/productiefase een voorlopig ontwerp/productie en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp/productie en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan IZECUBE Media. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het voorlopige ontwerp/productie, gaat IZECUBE Media ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het voorlopige ontwerp/productie. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het voorlopige ontwerp/productie of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat IZECUBE Media over tot het voltooien van de ontwerp/productiefase.

4. Mocht IZECUBE Media onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan IZECUBE Media alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij IZECUBE Media een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

5. Door IZECUBE Media gemaakte werken worden op een nader te specificeren wijze aan de opdrachtgever opgeleverd.

6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door IZECUBE Media opgeleverde werken.

8. Overmacht

1. IZECUBE Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer IZECUBE Media als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal IZECUBE Media alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en IZECUBE Media geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door IZECUBE Media tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

3. IZECUBE Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een illustrator, schrijver of andere derde partij waarop IZECUBE Media geen invloed kan uitoefenen.

9. Prijzen

1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. IZECUBE Media heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

1. Na ondertekening of schriftelijke goedkeuring van de offerte/opdrachtbevestiging krijgt de offerte/opdrachtbevestiging de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het vervaardigen van het werk gesloten tussen de opdrachtgever en IZECUBE Media en is de opdrachtgever betalingsverplicht.

2. De opdrachtgever dient 30% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening BE12967147801892 o.v.v. “Aanbetaling” en uw factuurnummer. IZECUBE Media houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. Na het gereedkomen van het werk wordt het restant bedrag of een schriftelijk afgesproken deel van het restant bedrag gefactureerd.

3. De opdrachtgever dient na oplevering van het werk het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. IZECUBE Media stuurt hiertoe eenmalig of maandelijks een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

4. In genoemde gevallen behoudt IZECUBE Media zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn  (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is deze zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

6. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door IZECUBE Media een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

7. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door IZECUBE Media een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 50, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

8. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient deze terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering IZECUBE Media hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

10. Indien IZECUBE Media abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal IZECUBE Media het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

11. Copyright

1. Alle door IZECUBE Media verstrekte stukken, zoals storyboards, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, animaties, opnames, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door de opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door IZECUBE Media verstrekte stukken mogen niet door de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van IZECUBE Media openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

2. Het eigendom van door IZECUBE Media verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij IZECUBE Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval IZECUBE Media hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is IZECUBE Media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

3. IZECUBE Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Muziek

1. Voor muziek die in een werk wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd op de eindfactuur.

13. Aansprakelijkheid

1. Voor zover IZECUBE Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop IZECUBE Media weinig of geen invloed kan uitoefenen kan IZECUBE Media op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met IZECUBE Media het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met IZECUBE Media.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is IZECUBE Media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van IZECUBE Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. De opdrachtgever vrijwaart IZECUBE Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van IZECUBE Media.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. IZECUBE Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. IZECUBE Media is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. IZECUBE Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat in het werk is verwerkt, gebruikt of gerefereerd.

6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. IZECUBE Media wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan IZECUBE Media aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die IZECUBE Media mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan IZECUBE Media. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die IZECUBE Media daardoor lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. IZECUBE Media noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Reclamatie

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan IZECUBE Media, waarna IZECUBE Media deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan IZECUBE Media binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

16. Buitengebruikstelling

1. IZECUBE Media heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens IZECUBE Media niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. IZECUBE Media zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van IZECUBE Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door IZECUBE Media gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

17. Wijziging van de voorwaarden

1. IZECUBE Media behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan deze tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Op alle door IZECUBE Media gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IZECUBE Media en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.